Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Organizace poskytuje informace ve smyslu §5 zákona 106/1999 Sb. Informace jsou buď zveřejněny na webu organizace www.domovsvatehojosefa.cz nebo je možné o ně požádat u ředitele organizace písemnou formou. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá informaci dle §3 tohoto zákona.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. O podaných žádostech a jejich vyřízení je vedena evidence. Organizace poskytuje informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle §4 tohoto zákona.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledávána a získávána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce s možností dálkového přístupu nebo umístěna v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Pokud žádost o informace obsahuje již zveřejněnou informaci, organizace může do 7 dnů od přijetí žádosti místo poskytnutí informace sdělit žadateli odkaz, umožňující vyhledání a získání informace.

Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, organizace ji poskytne. Podle §8 odst.1 zákona organizace poskytne základní údaje o osobě, které organizace poskytla veřejné prostředky. Ustanovení se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory, stavebního spoření a pomoci při obnově území.

Základní osobní údaje podle § 8b odst. 3 zákona se poskytnou v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Veřejnosti se neposkytují na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, individuální, personální data zaměstnanců (včetně platů), údajů uživatelů domova (včetně zdravotního stavu) a neposkytují se dále individuální data zákonných, aj. zástupců uživatelů domova.

Organizace vydává do 30. 6. následujícího roku Výroční zprávu, ve které v případě, že byly poskytnuté takové informace, uvádí tato data a zprávu zveřejňuje na webových stránkách organizace.